Депресия | Тревожност | Хроничен стрес | Бърнаут | Загуба | Взаимоотношения | Родителстване

Логопед

Достъпни Онлайн Логопедични Услуги

Екипът на FUPAN има удоволствието да ви представи най-новата ни онлайн услуга - логопедична терапия, която се провежда от висококвалифициран логопед с дългогодишен практически опит в областта на езиковата патология.

Терапията и преодоляването на нарушенията в комуникацията при деца и възрастни са от съществено значение както за детското развитие, така и за социалната реализация и интеграция на възрастни хора с комуникативни проблеми.

Как ви помагаме?

 • Консултация и оценка на актуалното състояние на комуникативните способности

 • Диагностика на комуникативни нарушения при деца и възрастни

 • Изготвяне на индивидуална терапевтична програма

 • Индивидуална логопедична терапия, според вида и степента на конкретното нарушение

Онлайн логопедична терапия помага при:

 • Артикулационни нарушения: неправилно произнасяне на звуковете от българския език – звуковете липсват, изопачени са или се заместват с други

 • Езикови нарушения на развитието: нарушено овладяване на родния език - затруднено разбиране от детето на езикови послания, детето не говори или има изоставане в езиковото си развитие, езиковите му изказвания са аграматични, непълни, неясни и незрели за възрастта

 • Специфични обучителни трудности при овладяване на писмения език: дислексия, дисграфия

 • Комуникативни нарушения при аутизъм или интелектуален дефицит

 • Езикови и говорни нарушения при постинсултни състояния: афазии, дизартрии/

 • Нарушения на плавността, темпа и ритъма на речта: заекване, запъване и др.

 • Гласови нарушения: нарушения на фонацията и гласообразуването

 • Сензорни нарушения: нарушен слух и зрение