Политика за поверителност

Последна промяна: 05.01.2021 година

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://www.fupan.bg („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на „ФУПАН” ООД, с ЕИК: 206229773, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. „Явор“ 2, телефон за контакти: + 359 886 668 224.

Молим да прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате този уеб сайт и, в случай че имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, молим да се свържете с нас на + 359 886 668 224 или на office@fupan.bg.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ФУПАН” ООД (по-нататък наричано за краткост „ние“) е Дружество с ограничена отговорност, с ЕИК: 206229773, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. „Явор“ 2, телефон за контакти: + 359 886 668 224 и интернет страница: https://www.fupan.bg.

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1 Ние разбираме съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и се ангажираме да защитим вашите лични данни като прилагаме всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност ние биме искали да ви информираме, че зачитаме неприкосновеността на личността на физическите лица и полагаме всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

1.2 С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, ние предоставяме информация относно:

– целите и обхвата на политиката за поверителност;

– личните данни, които събираме и обработваме;

– целите на обработването на личните данни;

– срок на съхранение на личните данни;

– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;

– обработване на лични данни;

– защита на личните данни;

– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

– вашите права;

– ред за упражняване на правата;

– право на възражение;

– бутони, инструменти и съдържание от други компании;

– промени в политиката за поверителност.

III. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

2.1 Ние следваме следните принципи при обработка на вашите лични данни, а именно:

Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);

Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява вашето идентифициране за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

IV. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

А. Лични данни, които вие ни предоставяте

Лични данни, които вие ни предоставяте когато се свържете с нас по телефон

3.1 Вие ни предоставяте лични данни когато осъществите контакт с нас по телефон. Телефонният номер за контакт с нас е посочен в данните за идентификация в настоящата Политика за поверителност и в долния футър на уеб сайта, където са предоставени данните за контакт с нас. Когато вие се свържете с нас по телефон, ние събираме и обработваме единствено името и телефония ви номер, а в някои случаи и адреса на електронната поща. Тези данни се обработват за целите за комуникация с вас. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация относно предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване на договор с вас.

Ние използваме услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.

Лични данни, които вие ни предоставяте когато се свържете с нас чрез попълване на формата „Започни“

3.2 Вие ни предоставяте лични данни когато се свържете с нас посредством попълване на формата на уеб сайта „Започни“, намираща се в меню „Започни“. Когато се свържете с нас посредством попълване на формата на уеб сайта „Започни“, намираща се в меню „Започни“, ние събираме и обработваме адреса на електронната поща, вашият пол, вашата възраст. Тези данни се обработват за целите за комуникация с вас и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване на договор с вас.

Когато се свържете с нас посредством попълване на формата на уеб сайта „Започни“, намираща се в меню „Започни“, ние събираме и обработваме и някои данни, които не са задължителни за попълване. В случай че решите да попълните всички полета във формата „Започни“, вие може да ни предоставите и някои чувствителни лични данни, които са свързани със здравословното ви състояние, като например: дали имате паник атаки или страдате от депресия. В случай че ни предоставите тези данни, ние обработваме тези чувствителни лични данни на база изрично предоставено от вас съгласие за целите на предоставяне на повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване на договор с вас.

Лични данни, които вие ни предоставяте когато се свържете с нас чрез попълване на формата „Burnout test“

3.3 Вие ни предоставяте лични данни когато се свържете с нас посредством попълване на формата на уеб сайта „Burnout test“. Когато се свържете с нас посредством попълване на формата на уеб сайта „Burnout test“, ние събираме и обработваме адреса на електронната ви поща, както и останалата информация, която ни предоставяте при попълването на въпросника. Тези данни се обработват за целите за комуникация с вас и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване на договор с вас.

Лични данни, които вие ни предоставяте когато се свържете с нас по e-mail

3.4 Вие ни предоставяте лични данни когато се свържете с нас по електронна поща. Адресът на електронната ни поща е посочен в данните за идентификация в настоящата Политика за поверителност и в долния футър на уеб сайта, където са предоставени данните за контакт с нас. Когато ни изпратите имейл, ние събираме и обработваме адреса на електронната ви поща, както и останалата информация, която ни предоставяте в изпратения e-mail, като например име, телефонен номер, адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с вас и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване на договор с вас.

Лични данни, които вие ни предоставяте, когато се свързжете с нас чрез изпращане на съобщение посредством използване на платформата Facebook

3.5 Вие ни предоставяте лични данни, когато се свържете с нас чрез изпращане на съобщение посредством използване на платформата Facebook чрез услугата за съобщения на Facebook, достъпна чрез нашата страница във Facebook. Когато ни изпратите съобщение посредством използване на платформата Facebook чрез услугата за съобщения на Facebook, ние събираме и обработваме вашето име както и останалата информация, която ни предоставите в изпратеното съобщение. Тези данни се обработват за целите за комуникация с вас и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване на договор с вас. Ние използваме услугите на Facebook, независим доставчик на услуги, намиращ се в САЩ, за получаване на съобщения посредством платформата Facebook. Това означава, че предоставените лични данни ще бъдат съхранявани на сървърите на Facebook в САЩ. За предаването на тези лични данни извън Европейското икономическо пространство следва да бъдат предоставени подходящи гаранции съгласно чл.46 от Регламент (ЕС) 2016/679. Facebook има собствена Политика за поверителност и ви препоръчваме да се запознаете с нея, за да получите повече информация. Политиката за поверителност на Facebook е публикувана на следния адрес: https://www.facebook.com/policy.php

Лични данни, които вие ни предоставяте когато поръчате услуга

3.6 Вие ни предоставяте лични данни когато станете наш клиент като поръчате предлагана от нас услуга. При поръчка на предлагана от нас услуга вие предоставяте следните лични данни, които ние събираме и обработваме, а именно: име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: - с оглед сключване или изпълнение на договор за предоставяне на услуги, по който вие сте страна; - за изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо нас за целите на издаване на фактури.

Б. Лични данни предоставяни от трети страни

4.1 Ние обикновено не получаваме лични данни от трети страни. Въпреки това, в някои случаи, ако имаме основателни причини да подозираме, че дадено физическо лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи, тогава ние имаме право да се снабдим с лични данни на заподозряното лице от публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани търговски марки воден от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя. Обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните ни интереси, които легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение срещу нарушителя, а също така и на законово основание.

Г. Данни, събирани автоматично

5.1 Когато посещавате уеб сайта, сървър на Google автоматично разпознава и събира вашия IP адрес, който е определен от вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

5.2 Както много други сайтове ние получаваме информация от Google analytics (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в нашия сайт и кои страници в сайта сте посетили. Освен това сървърът на Google изполва следните бисквитки:

Бисквитки (‘Cookie'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

Сайтът използва бисквитки от Google, за да предоставя своите услуги и да анализира трафика. Информация за вашето използване на сайта е споделена с Google. С използването на този сайт вие се съгласявате с неговата употреба на бисквитки.

5.3 Събирането и обработването на данните посочени в настоящия раздел е необходимо за реализиране на легитимните ни интереси, които легитимни интереси са улесняване използването на уеб сайта и подобряване на функционалността на уеб сайта.

V. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1 Администраторът събира и обработва личните ви данни, които са предоставени директно от вас само за следните цели, а именно:

с цел предоставяне на услуги, които ние предлагаме и идентифицирането ви (бъдещи и настоящи клиенти);

за осъществяване на контакт с вас чрез e-mail, за да може да отговорим на постъпилото от вас запитване;

за изпълнение на задължения по договор, по който вие сте страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане;

за изпълнение на нормативно установено задължение в съответствие с приложимото право;

счетоводни цели;

статистически цели.

Предоставените от Вас лични данни и лична информация, споделена за целите на консултирането, се обработва според етичния кодекс на писхолозите в България.

6.2 Ние събираме и обработваме вашите данни, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

– подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

– изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван;

- за предоставяне на по-добро обслужване;

- за администриране на уеб сайта;

- адаптиране на уеб сайта към вашите предпочитания.

6.3 Ние нямаме право да използваме личните ви данни за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни.

VI. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1 Запитвания и кореспонденция по електронна поща и Facebook: Ние съхраняваме личните данни и получените съобщения по електронната поща и Facebook за период, необходим за отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на вашето искане, както и за период от една година, след като сме отговорили на полученото съобщение.

7.2 Лични данни на лица, които са станали наши клиенти: Ние съхраняваме личните ви данни, в случай че сте станали наши клиенти толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на договора, както и за срок от десет години след изпълнението на договора, който срок е законово установеният срок.

Б. Критерии за определяне на срока, за който ще се съхраняват личните данни

7.3 В други случаи, които не са посочени по-горе, ние ще съхраняваме вашите лични данни за не повече от необходимото, като се имат предвид следните критерии, а именно: - дали ние се задължаваме, за да спазим законово задължение да продължим обработката на вашите лични данни; - целта на съхранение на личните данни както в момента, така и в бъдеще; - дали между нас и вас има сключен договор и ние сме длъжни да продължим да обработваме личните данни, за да изпълним задълженията по договора; - цели за използване на личните данни в момента и в бъдеще; - дали е необходимо да бъде осъществен контакт с вас в бъдеще; - дали ние имаме правно основание да продължим да обработваме личните ви данни; - всякакви други основателни причини, като например храктера на взаимоотношенията с вас.

VII. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1 Личните данни, които се изискват да се предоставят от вас са съобразени с услугите, които ние предлагаме и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от вас е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

- Ние няма да бъдем в състояние да предоставим желаната от вас услуга.

VIII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1 Ние обработваме личните ви данни посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

9.2 Ние обработваме личните ви данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи даннните от наше името, които са доставчици на счетоводни услуги, доставчици на хостинг услуги, предоставящи услуги за анализ на трафика в уеб сайта.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

– цялата лична информация, която вие ни предоставяте се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;

– при упражняване на правото на достъп от вас, ние проверяваме вашата идентичност, преди да ви предоставим исканата информация;

- уеб базираните информационни системи имат префикс "https:", вместо "http:". По този начин вашата информация е защитена и непроменена и непрочетена от трети лица, като за тази цел ние използваме SSL сертификат, който е издаден от една от водещите световни компании в облстта на сигурността и криптирането на данни, предавани чрез Интернет.

- Ние ви предоставяме сигурна връзка при изпращане на лични данни.

10.2 В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на + 359 886 668 224 или на office@fupan.bg.

X. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Ние имаме право да разкриваме обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

на физическите лица, за които се отнасят данните;

на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи;

на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на нашите бизнес дейности, като например доставчици на счетоводни услуги, доставчици на хостинг услуги, доставчици на телефонни услуги, предоставящи услуги за анализ на трафика в уеб сайта, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на вашите права.

на други консултанти-психолози, които също предоставят поръчаните от вас услуги.

11.2 Ние не продаваме предоставените от вас лични данни на трети страни.

XI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Право на достъп

12.1 Вие имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получите достъп до данните – съответните категории лични данни.

Право на коригиране

12.2 Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с вас. Като се имат предвид целите на обработването вие иматеправо непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

12.3 Вие имате право да поискате от нас изтриване на свързаните с вас лични данни без ненужно забавяне, а ние се задължаваме да изтрием без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент 2016/679 основания.

Право на ограничаване на обработването

12.4 Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато сте изискали ограничаване на обработването, ние ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

12.5 Вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

12.6 Вие имате право да по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 вие изрично се уведомявате за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение може да бъде намерена в раздела по-долу озаглавен „Право на възражение“.

Право на оттегляне на съгласието

12.7 Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото от вас съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Вие може да оттеглите съгласието си по реда посочен в раздел XIV от настоящата политика за поверителност или като изберете опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин.

Права при профилиране

12.8 Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен.

Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни

12.9 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за вашите права и свободи, вие ще бъдете уведомен без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.

Право на защита по съдебен и административен ред

Право на подаване на жалба до надзорен орган

12.10 Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на Регламента.

Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган

12.11 Вие имате право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до вас решение със задължителен характер на надзорен орган. Производствата срещу надзорен орган се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният орган.

В: Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

12.12 Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, вие имате право на ефективна съдебна защита, когато считате, че правата ви по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните ви данни, което не е в съответствие с Регламента. Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

Право на обезщетение за претърпени вреди

12.13 В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, имате право да получите обезщетение от нас или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

XII. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

13.1 Вие може да упражните правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране, чрез подаването на писмено искане до нас (или по поща на адреса посочен в идентификацията ни по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да съдържа следната информация:

1. име, адрес и други данни за идентифицирането ви;

2. описание на искането;

3. подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

13.2 Искането се отправя лично от вас. Ние завеждаме подадените искания в отделен регистър.

13.3 След като упражните правото си на достъп до отнасящи се до вас лични данни, ние проверяваме вашата идентичност преди да отговорим на искането. Това е необходимо, за да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че ние не можем да ви идентифицираме от събраните лични данни, тогава имаме право да изискаме копие от документи, които ви идентифицират (като например лична карта, шофьорска книжка, други документи, които съдържат лични данни, които могат да ви идентифицират).

13.4 Ние разглеждаме искането и ви предоставяме информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от два месеца от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

13.5 Ние ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочваме и причините за забавянето. Когато подавате искането с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали друго.

13.6 Ако не предприемем действия по вашето искане, ние ще ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприемем действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

13.7 Ние се задължаваме да съобщаваме за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Ние ви информираме относно тези получатели, ако вие поискате това.

XIII. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

14.1 Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 вие изрично се уведомявате за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение ще бъде предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.

14.2 Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени или обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, по-специално когато вие сте дете. Ние се задължаваме да прекратим обработването на личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Вие упражнявате правото си на възражение чрез подаване на писмено искане до нас по поща на адреса посочен в идентификацията ни по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл.

14.3 Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато вие възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Вие упражнявате правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до нас по поща на адреса посочен в идентификацията ни по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл, в което се указва, че не желае да получава рекламни съобщения.

XIV. ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

15.1 Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като „Facebook” бутон и други. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и ние не поемаме каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Вие използвате тези сайтове на ваша собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

XV. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

16.1 Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

XVI. КОНТАКТИ

17.1 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на + 359 886 668 224 или на office@fupan.bg.