Условия за ползване

1. Общи правила

1.1. Използването от Ваша страна на услугите на Фупан ООД и сайта fupan.bg (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които Фупан ООД Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и Фупан ООД, чийто основен адрес на управление е град Банкя, ул. “Явор” № 2, ЕИК 206229773.

1.2. Използването на „Услугите“ на сайта fupan.bg се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте този сайт.

1.3. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на Фупан ООД, представени на сайта fupan.bg, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.4. УСЛУГИТЕ на сайта fupan.bg включват, но не се ограничават само до:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- достъп до индивидуално консултиране;

- достъп до психологически тестове, анкети и форми;

- обратна връзка за резултатите от психологически тестове.

1.5. УСЛУГИТЕ на Фупан ООД включват, но не се ограничават само до:

-индивидуално психологическо консултиране с видео/аудио сесси и чат съобщения/писма.

-психологическо консултиране за бизнеса - първоначална оценка, консултиране и обратна връзка.

-тренинг програми

1.6. „Фупан ООД“ може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайта на „Фупан ООД“, Вие се съгласявате с всички промени.

1.7. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте този сайт и услугите на „Фупан ООД“.

1.8. Фупан ООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

1.9. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез което да имате достъп до услугите на Фупан ООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Фупан ООД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси).

2. Авторско съдържание в сайта fupan.bg

2.1. Всички изображения, картинки, снимки, с изключение на снимки за свободно ползване, текстове, тестове, с изключение на тестове на външни автори освободени от авторски права, документи, бази данни и друга информация, генерирани от екипа на Фупан ООД и/или намиращи се на сайта fupan.bg, са собственост на Фупан ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

2.2. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта fupan.bg, включително по актуални теми, без предварителното съгласие на Фупан ООД, е забранено.

2.3. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт fupan.bg, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Фупан ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

2.4. Всяко възпроизвеждане, разпространение, публичен показ и др. подобни или свързани действия на части от процеса на индивидуално консултиране между консултант, служител на Фупан ООД, от една страна, и потребител на услугите на Фупан ООД, от друга страна, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

3. Лични данни

3.1. Фупан ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за консултиране, психологически тестове, форми за обратна връзка. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

4. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

4.1. Фупан ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта fupan.bg и услугите на Фупан ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фупан ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2. „Фупан“ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.3. „Фупан“ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

5. Обезщетения.

5.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите имиджа на Фупан ООД, неговия сайт fupan.bg, директор, ръководители, служители и потребители.

5.2 „Фупан“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Фупан ООД.

6. Прекратяване.

6.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на сайта fupan.bg, както и до служител на Фупан ООД, в това число – директор, ръководител, консултант, супервайзор, незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.